ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2021-09-05

ศจ.ดารณี วราเศรษฐ์ หัวข้อ : ช่างชีวิต
มัทธิว 7:24-27
โดย ศจ.ดารณี วราเศรษฐ์

นมัสการภาคเช้า