ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2021-08-08

ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : ความหวังในความสิ้นหวัง
1 พงศ์กษัตริย์ 17:8-16
โดย ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์

นมัสการภาคเช้า