ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2021-07-18

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : แหล่งแห่งความสุขของคริสเตียน
สดุดี 84:1-12
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า