ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2021-07-11

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : เสาหลักแห่งความหวัง
โรม 8:28-30
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า