ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2021-07-04

ศจ.ดารณี วราเศรษฐ์ หัวข้อ : เกินความเข้าใจ
ยากอบ 1:1-8, 12, ฟีลิปปี 4:7
โดย ศจ.ดารณี วราเศรษฐ์

นมัสการภาคเช้า