ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2021-06-20

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : ตรวจสอบชีวิต
สดุุดี 139:7-12
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า