ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2021-06-13

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : สุดกำลัง
โรม 8:26-27
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า