ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2021-05-30

ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : ชีวิตตามสั่ง
ลูกา 6:27-38
โดย ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์

นมัสการภาคเช้า