ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2021-05-09

ศจ.ดารณี วราเศษฐ์ หัวข้อ : วัคซีนชีวิต
มัทธิว 5:1-12
โดย ศจ.ดารณี วราเศษฐ์

นมัสการภาคเช้า