ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2021-04-04

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : ฮาเลลูยา คืนพระชนม์
ลูกา 24:1-12
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า