ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2021-03-28

ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : ท่าทีต่อพระเยซูผู้พิชิต
ยอห์น 12:12-19
โดย ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์

นมัสการภาคเช้า