ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2021-03-14

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : การตอบสนองของผู้ฟังพระธรรม
เนหะมีย์ 9:38, 10:28-35
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า