ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2021-03-07

ศจ.ดารณี วราเศรษฐ์ หัวข้อ : วิชาความลำบาก
มาระโก 10:32-52
โดย ศจ.ดารณี วราเศรษฐ์

นมัสการภาคเช้า