ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2021-02-21

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : จงกลับมาหาพระเจ้า
โฮเชยา 14:1-9
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า