ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2021-02-14

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : พลังแห่งความรัก
ปฐมกาล 50:15-21
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า