ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2021-01-31

คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน หัวข้อ : โอกาสของชีวิต
ปฐมกาล 19:13-17
โดย คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน

นมัสการภาคเช้า