ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2021-01-10

ศจ.ดารณี วราเศษฐ์ หัวข้อ : แรงบันดาลใจ
ฟีลิปปี 3:12-16
โดย ศจ.ดารณี วราเศษฐ์

นมัสการภาคเช้า