ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2021-01-03

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : พลิกเรื่องร้ายให้กลายเป็นพลัง
ปฐมกาล 37:12-24
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า