ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2020-10-11

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : พระเจ้าประสงค์อะไรจากท่าน?
เฉลยธรรมบัญัติ 10:12-21
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า