ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

พฤศจิกายน 2020 : เดือนแห่งการขอบพระคุณ

นมัสการ ภาคเช้า 2020-09-06

ศจ.ดารณี วราเศษฐ์ หัวข้อ : การถักทอแห่งศรัทธา
มัทธิว 4:1-11
โดย ศจ.ดารณี วราเศษฐ์

นมัสการภาคเช้า