ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กันยายน 2020 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2020-08-23

คศ.จิตรลดา ถาวรกุล หัวข้อ : ทุกสิ่งอยู่ในสายพระเนตร
ปฐมกาล 29:31, 30:22-24
โดย คศ.จิตรลดา ถาวรกุล

นมัสการภาคเช้า