ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

มกราคม 2020 : เดือนก้าวแห่งการเริ่มต้นใหม่

นมัสการ ภาคเช้า 2020-07-12

ศจ.ดร.สุรศักดิ์ กิติเรืองแสง หัวข้อ : การนมัสการด้วยดนตรีชีวิต
สดุดี 150:1, 5-6
โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ กิติเรืองแสง

นมัสการภาคเช้า