ก้าวต่อไป || Moving Onward

เมษายน 2021 : เดือนก้าวแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคเช้า 2020-06-28

คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน หัวข้อ : ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ
กาลาเทีย 5:16-25
โดย คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน

นมัสการภาคเช้า