ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

มิถุนายน 2020 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคเช้า 2020-06-07

ศจ.ดารณี วราเศษฐ์ หัวข้อ : ชีวิตที่มีความหมาย
สุภาษิต 3:1-7
โดย ศจ.ดารณี วราเศษฐ์

นมัสการภาคเช้า