ก้าวต่อไป || Moving Onward

เมษายน 2021 : เดือนก้าวแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคเช้า 2020-04-19

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : อยู่บ้าน เพิ่มความเชื่อ เพื่อถ่ายทอดศรัทธา
ยอห์น 20:24-31
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า