ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

มิถุนายน 2020 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคเช้า 2020-01-05

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : เปลี่ยนชีวิตใหม่ให้เป็นพร
ปฐมกาล 12:1-3
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า