รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2019-11-03

ศจ.ดารณี วราเศรษฐ์ หัวข้อ : สัมพัทธภาพแห่งชีวิต
2 โครินธ์ 9:15
โดย ศจ.ดารณี วราเศรษฐ์

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า