รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคเช้า 2019-09-29

อศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : ขั้นตอนการเติบโตในพระเยซู
1 เปโตร 1:23-2:5
โดย อศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า