รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคเช้า 2019-06-16

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : พระเจ้าในสามพระภาค
เอเฟซัส 3:14-19
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า