รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคเช้า 2019-03-03

อศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : เมื่อพระเยซูอธิษฐาน
ยอห์น 17:20-23
โดย อศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า