รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคเช้า 2019-02-10

อศจ.ดารณี วราเศรษฐ์ หัวข้อ : รักออกแบบได้
มาระโก 12:28-34
โดย อศจ.ดารณี วราเศรษฐ์

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า