รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2018-07-29

ศจ.ดร.นันทชัย มีชูธน หัวข้อ : พันธกิจของพระเจ้า
ยอห์น 17:18, มาระโก 16:15
โดย ศจ.ดร.นันทชัย มีชูธน

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า