รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2018-07-01

ศจ.พูลสุข เศรษฐ์โสภณกุล หัวข้อ : นมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง
ยอห์น 4:23-24, เอเฟซัส 5:15-20
โดย ศจ.พูลสุข เศรษฐ์โสภณกุล

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า