รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2018 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคเช้า 2018-01-21

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : นมัสการสำคัญสูงสุด
ปฐมกาล 4:26
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์