รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2018-01-14

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : ปฏิกิริยาของผู้ได้รับพระคุณพระเจ้า
ปฐมกาล 2:15, ลูกา 17:10
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน