รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

พฤศจิกายน 2018 : เดือนแห่งการขอบพระคุณ

นมัสการ ภาคเช้า 2017-12-31

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : แสวงหาพระคริสต์เพื่อชีวิตปีใหม่
มัทธิว 2:1-12
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน