ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

มิถุนายน 2020 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคเช้า 2017-12-24

คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : คริสต์มาสเป็นเวลา...
ยอห์น 3:16
โดย คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ย์