รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2017-12-24

คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : คริสต์มาสเป็นเวลา...
ยอห์น 3:16
โดย คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ย์