รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2017-11-19

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : พิธีศักดิ์สิทธิ์
1 โครินธ์ 11:23-34; มัทธิว 28:18-20
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์