รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2017-11-05

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : กาลรันทด
1 โครินธ์ 10:12-13
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์