รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2017-10-01

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : เพศศึกษา
1 โครินธ์ 7:1-16
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์