ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กรกฎาคม 2020 : เดือนแห่งดนตรีศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการ

นมัสการ ภาคเช้า 2017-09-24

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : คนสองประเภทที่ฟังพระวจนะ
มัทธิว 7:24-29
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน