รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

พฤศจิกายน 2017 : เดือนแห่งการขอบพระคุณ

นมัสการ ภาคเช้า 2017-09-24

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : คนสองประเภทที่ฟังพระวจนะ
มัทธิว 7:24-29
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน