ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

มิถุนายน 2020 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคเช้า 2017-09-17

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : ร่างกายของเรา
1 โครินธ์ 6:12-20
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์