รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

มิถุนาย 2018 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคเช้า 2017-08-06

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : ครอบครัวมีสุข
1 โครินธ์ 7:1-3
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์