รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กรกฎาคม 2017 : เดือนแห่งดนตรีศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการ

นมัสการ ภาคเช้า 2017-06-18

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : ของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์
1 โครินธ์ 12:4-11, 14:1
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์