รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

มิถุนายน 2017 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคเช้า 2017-06-11

ศจ.ดร.นันทชัย มีชูธน หัวข้อ : ตัววัดที่แท้จริงของชีวิตคริสเตียนที่เกิดผล
กาลาเทีย 5:22-23
โดย ศจ.ดร.นันทชัย มีชูธน