ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

มิถุนายน 2020 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคเช้า 2017-03-12

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : พระวิหารของพระเจ้า
1 โครินธ์ 3:13-23
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์