ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กรกฎาคม 2020 : เดือนแห่งดนตรีศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการ

นมัสการ ภาคเช้า 2017-02-19

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : พระวิญญาณของพระเจ้า
1 โครินธ์ 2:10-16
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์