รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2016-12-25

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : อัศจรรย์ความรักของพระเจ้า
ยอห์น 3:16-17
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน