ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

มิถุนายน 2020 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคเช้า 2016-12-25

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : อัศจรรย์ความรักของพระเจ้า
ยอห์น 3:16-17
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน