รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2016-10-09

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : รับใช้พระเจ้ารับใช้มนุษย์
โคโลสี 3:23-24
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน