รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2016-09-25

ศจ.ดร.สุรศักดิ์ กิติเรืองแสง หัวข้อ : We are one in Christ
กาลาเทีย 3:28, โรม 12:5
โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ กิติเรืองแสง